Úplata za předškolní vzdělávání - vnitřní předpis

07.04.2013 16:33

Mateřská škola Velkopavlovická 15 v Brně

Úplata za předškolní vzdělávání - vnitřní předpis

 

S účinností od 1.září 2014 v souladu se zákonnými předpisy stanovuji podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v následujícím předpise:

 

1. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1.září příslušného kalendářního roku. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy.Ta též rozhoduje o snížení či osvobození od úplaty na základě žádosti zákonných zástupců dítěte.

 

2. Základní částka se pro období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku

stanovuje pro všechny děti ve stejné výši.

 

3. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte,který:

 

a/ pobírá dávky pěstounské péče /z.č.117 95 Sb. § 36-43 ve znění pozdějších předpisů či pečuje alespoň o 1 nezaopatřené dítě,které je dlouhodobě nemocné,zdravotně postižené/z.č.117/1995

- zákonný zástupce žádá ředitelku školy a skutečnost prokáže

 

b/ v posledním ročníku - dítě v příslušném školním roce do 31.8.dovrší věku 6-ti let :

zákonná norma-zákonný zástupce nežádá

 

c/stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte,které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci ,musí požádat sám na formuláři MŠ.Ředitelka rozhoduje na základě této žádosti.

 

Bezúplatnost posledního ročníku je nejvýše 12 měsíců .

 

4. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne následujícího kalendářního měsíce,pokud

ředitelka nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín úhrady.

 

5. V případě přerušení či omezení provozu v době hlavních prázdnin se úplata poměrně sníží /výše úplaty se řídí vyhl.43/2006 Sb. §6odst.4/.

 

6. Úplatu lze hradit:

- bankovním převodem /pozor na číslo účtu!variabilní symbol-totožný jako pro platbu stravného

 

Základní částka : 600.-Kč za měsíc a dítě

 

Vnitřní předpis nabývá účinnosti 1.září 2014          Halvová Simona - řed.MŠ